1. Η εταιρεία με την επωνυμία «GRIC GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GRIC GROUP Α.Ε.» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Λεωφόρος Μεσογείων αριθμός 507 (εφεξής αποκαλούμενη η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση υπό τον τίτλο του εν λόγω άρθρου (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα περιγραφόμενα στο άρθρο δώρα και, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο (site) της Διοργανώτριας Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.geekers.gr
 2. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και συνεργαζόμενη εταιρεία, καθώς και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες αυτών εταιρείες, καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
 3. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του ιστότοπου της Διοργανώτριας Εταιρεία www.geekers.gr, στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
 4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Από την ημερομηνία έναρξης έως και την ημερομηνία λήξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση, διεκδικώντας το δώρο, καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής που θα έχει αναρτηθεί στο www.geekers.gr με τα στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο καθώς επίσης και να δηλώσει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό (τσεκάροντας τα αντίστοιχα πεδία). Οι ενδιαφερόμενοι με την συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση διεκδικώντας τα Δώρα του Διαγωνισμού. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει διαβάσει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής του και έχει αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στα σχετικά πεδία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους όρους του Διαγωνισμού.
 5. Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μ.μ., την ημέρα λήξης του διαγωνισμού, στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα αναδείξει τον αριθμό των τυχερών που αναφέρονται στο άρθρο και οι οποίοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς μέσω του e-mail ή/και τηλεφώνου που είχαν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.geekers.gr ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της.
 6. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα κερδίσουν τα δώρα που αναγράφονται στο άρθρο, κατόπιν επικοινωνίας της ομάδας του geekers.gr μαζί τους.
 7. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα επιμέρους στοιχεία των Δώρων π.χ. χρώμα, μορφή κ.λπ. Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα Δώρα παραλαμβάνονται από τους τυχερούς αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού.
 8. Εάν οι τυχεροί αρνηθούν τα Δώρα τους ή δεν προσέλθουν για την παραλαβή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμά τους.
 9. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία και η συνεργαζόμενη, καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρίες, όπως και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των Δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα Δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι τυχεροί.
 10. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρίες όπως και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός Δώρου ή τμήματος αυτού.
 11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή της μέσω του τύπου ή και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής του Διαγωνισμού για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους, είτε στη Διοργανώτρια Εταιρία, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων.
 12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στη λήψη ή απώλειας συμμετοχών ή συμμετοχών που δεν ελήφθησαν ή δεν καταγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο κατά την περίοδο Διάρκειας του Διαγωνισμού.
 13. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και ο Εκδότης δικαιούνται να δημοσιοποιήσουν με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο τα ονόματα των τυχερών και να χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των Δώρων, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και δ) τηλέφωνο , για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές, καθώς και για διαφημιστικούς λόγους, αφού όμως θα έχει λάβει την συγκατάθεσή τους προς τούτο.
 15. Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές:

15 α) Να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση των νικητών αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας (www.geekers.gr ) ή/και της σελίδας (http://www.facebook.com/geekers.gr )

15 β) Να επικοινωνήσει η Διοργανώτρια μαζί τους μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους.

 1. Συνάμα, οι νικητές με την παραλαβή του δώρου τους, συμφωνούν στην χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, καθώς και τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Διοργανώτρια, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας (www.geekers.gr) ή/και της σελίδας (http://www.facebook.com/geekers.gr και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων.

17.Η Διοργανώτρια Εταιρεία, έχοντας λάβει την συγκατάθεση των Συμμετεχόντων, δύναται να τους αποστέλλει διαφημιστικό υλικό και να επικοινωνεί μαζί τους για προωθητικούς σκοπούς μέσω e-mail, με βάση την αντίστοιχη επιλογή τους στη φόρμα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

18.Η Διοργανώτρια δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.

19.Η Διοργανώτρια δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας για να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Έχεις δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής σου, το οποίο μπορείς να ασκήσεις με αποστολή αίτησης στην GRIC GROUP A.E. (Λεωφόρος Μεσογείων 507, Αγία Παρασκευή Αττικής) ή στο email support@geekers.gr ή στο τηλέφωνο στο 210 6000456. Σε περίπτωση που θεωρείς ότι η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείς να υποβάλλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/). Για οποιαδήποτε απορία σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας: 210 6000456, support@geekers.gr, Λεωφόρος Μεσογείων 507, Αγία Παρασκευή Αττικής

Main Menu